Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Llicència de parcel·lació, reparcel·lació, agregació o segregació

Té per objecte la parcel.lació, agrupació i / o segregació de parcel.les, en tot tipus de sòl, d'acord amb les condicions urbanístiques marcades pel planejament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud signada pel sol.licitant o el seu representant autoritzat
Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000
Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 on es situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels plans d'ordenació vinculats.
Descripció dels límits i superfícies de les finques inicials i de les finques resultants, signada pel promotor i pel tècnic, per triplicat i visat pel Col.legi Professional corresponent.
Plànol acotat de la finca actual amb indicació de la superfície, signat pel promotor i pel tècnic, per triplicat i visat pel Col.legi Professional corresponent.
Memòria en la qual es fa referència al Pla que estableix les condicions de la parcel.lació, es descriu la finca a parcel, es justifica jurídica i tècnicament l'operació de parcel.lació i es descriuen les parcel les resultants, amb expressió de la seva superfície, referència cadastral i emplaçament .
Certificat de domini i estat de càrregues de la finca objecte de parcel.lació, expedit pel Registre de la Propietat. Si la finca o finques no consten matriculades, s'indicarà aquesta circumstància, S'acompanyarà el títol que acrediti el domini i s'assenyalarà la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació llindar i extensió.
Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI.

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis
Requisits

Ser propietari del sòl

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari del sòl

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de parcel.lació, reparcel · lació i / o segregació

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit