Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Llicència d'obra major urbana

Té per objecte autoritzar els actes relatius a sòl urbà dels referits en l'article 2 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la CAIB.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació.
No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol·licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local. La taxa i l'ICIO consistiran en un percentatge sobre el pressupost de l'obra (en aquest moment, de l'1 i el 2,5% cadascun)

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

SolicitudFotocopia DNI / NIF
Fotocòpia últim rebut pagat IBI
Dues fotografies del solar o de l'estat actual de l'edifici
Full d'encàrrec d'obra del mestre d'obres (facilitada per l'Ajuntament)
Rebut de l'IAE de Santa Margalida, document de Qualificació Empresarial i declaració jurada
Fotocòpia de l'escriptura del solar
Qüestionari d'estadística del Ministeri d'Habitatge
Nomenament de l'aparellador o arquitecte tècnic (en cas d'execució)
Document assumint la direcció de l'obra pel tècnic redactor del projecte
Informe del Col.legi d'Arquitectes
Tres còpies del projecte visades pel Col.legi corresponent
Dues còpies del projecte de telecomunicacions
Dues còpies de l'estudi de seguretat
Sol.licitud d'ocupació de via pública, si s'escau
Autoliquidació de la taxa al lliurament de la documentació
Autoliquidació de l'ICIO a l'aprovació de la llicència
R.E.A.
Autoliquidació de l'ICO del 3% del pressupost a l'aprovació de la llicència més 15,03€ de placa

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis
Requisits

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Taxes

Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obra major urbana

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit