Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Pròrroga d'una llicència d'obra major

Té per objecte obtenir un termini afegit en la llicència atorgada per a la realització d'una obra major.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La taxa urbanística és del 15% sobre el pressupost pendent

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general normalitzada
A partir de la segona pròrroga, indicar en la sol licitud el pressupost pendent d'executar i adjuntar el certificat de l'arquitecte on consti aquest import
Còpia de la llicència d'obra la pròrroga es demana

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis
Requisits

Ser el titular de la llicència

Taxes

Taxa de Llicència Urbanística
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser el titular de la llicència

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Pròrroga de llicència d'obra major

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit