Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat d'antiguitat de l'edificació

Certificació en què es descriu l'edificació existent en una parcel urbanística i la seva antiguitat. S'expedeix als efectes de sol·licitar cèdula de carència o pel seu ús a la pròpia administració.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La taxa urbanística és de 90€. Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Referéncia cadastral (document cadastre o darrer rebut IBI)
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Plànol de situació de l'edificació
Acreditació de finalització de l'edificació

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis
Taxes

Taxa urbanística
Forma de pagament: 90 €

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'antiguitat de l'edificació

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit