Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Obtenir un certificat que acrediti l'antiguitat d'una edificació o construcció situada en sòl rústic.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La taxa urbanística és de 90 €.
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Fotocòpia DNI / NIF
Fotocòpia últim rebut pagat IBI
Escriptura de la parcel
Plànol de situació amb la referència cadastral
Fotografies
Nota registral de la primera inscripció de la finca
Fotocòpia del pla de disseminats de 1990, del Cadastre
Fotoplano de l'any 1956 (en cas de sol licitud del certificat per a la realització d'un projecte de reforma de l'edificació)
Fotoplano de l'any 1963 (en cas de sol licitud del certificat per a la realització d'un projecte de reforma de l'edificació)
Fotoplano de l'any 1984 (en cas de sol licitud del certificat per l'obtenció d'una cèdula d'habitabilitat)

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis
Requisits

Propietari de l'edificació o acreditar un interés legítim per la seva sol·licitud.

Taxes

Taxa urbanística
Forma de pagament: 90 €

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Propietari de l'edificació o acreditar un interés legítim per la seva sol·licitud.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit