Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat a efectes de l'obtenció de cèdula d'habitabilitat de carència al consell de Mallorca.

Obtenir la cèdula d'habitabilitat per a edificis i immobles construïts abans de data determinada.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Fotografia actual de l'exterior de l'edificació
Referència cadastral (acreditada amb document cadastral o últim rebut de l'IBI)
Plànol de situació de l'edificació sobre la cartografia del pla general
Plànol de l'edificació actual
Acreditació de finalització de l'edificació mitjançant certificat del Cadastre, del Registre de la Propietat o qualsevol altre document pùblic
Declaració que l'edificació no ha estat objecte de cap de les obres assenyalades en el punt a) de l'art. 8 del Decret 145/97 de 21 de novembre (BOCAIB núm 151)

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Cèdula d'habitabilitat de carència

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit