Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Alta del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Estrangers comunitaris: passaport o document acreditatiu del seu país o NIE vigent.
Estrangers no comunitaris: passaport o NIE vigent.

De conformitat amb el que es disposa a l'Art. 16.1 paràgraf 2 de la llei 7/1985, de 2 d'Abril, RBRL, la inscripció en el PMH dels extrangers nocomunitaris sense autorització de residència permanent haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys.
El transcurs del termini indicat, sense que l'interesat hagui procedit a tal renovació, serà causa per acordar la caducitat de dita inscripció.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

ALTES:
DNI, Passaport, NIE
Document que acrediti la titularitat de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en cas de no ser el titular autorització d'aquest i fotocòpia del seu document acreditatiu.

Menors:
Llibre de família. En el cas de que el menor s'empadroni només amb un dels progenitors s'adjuntarà una autorització del progenitor amb el qual no s'empadroni. En el cas de separació s'adjuntarà còpia de la sentència judicial.

ALTA PER NAIXEMENT:
DNI, Passaport o NIE dels pares (cal que compareguin els dos)
Llibre de família

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis
Requisits

És imprescindible que els major d'edat es donin d'alta personalment.

No s'admeten autoritzacions de tercers.

Termini màxim per a la resolució

3 dies hàbils

Requisits

Ser resident del municipi

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit