Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar el canvi de domicili al padró municipal d'habitants.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Sol licitud de canvi de domicili firmada per tots els majors de 18 anys, o per un dels membres de la unitat familiar
Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en el cas de no ser el titular autoritzat fotocópia del seu document acreditatiu
Fotocópia de la cédula d'habitabilitat

Menors:
Llibre de família. En el cas de que el menor s'empadroni només amb un dels progenitors s'adjuntarà una autorització del progenitor amb el qual no s'empadroni. En el cas de separació s'adjuntarà còpia de la sentència judicial.

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis
Requisits

És imprescindible que els majors d'edat facin el canvi personalment

No s'admeten autoritzacions de tercers.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit