Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud de comptador

Obtenir la llicència per a la connexió amb la presa d'aigua potable d'un immoble unifamiliar, una comunitat de propietaris, una obra o un local comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Una vegada presentada tota la documentació serà informada pels tècnics competents, posteriorment serà aprovat per la Junta de Govern Local i finalment notificat al promotor.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud específica, indicant: tipus de propietat la connexió es demana, dades del titular, informació cadastral i de localització de la propietat.
Comptador d'obra:
NIF del promotor
Fotocòpia de la llicéncia d'obra expedida per l'ajuntament
Còpia de l'últim rebut de contribució (IBI)
Escriptura de propietat
Permís d'instal lació (en cas d'activitat)
Dades bancàries, per a domiciliar els rebuts trimestrals
Plànol de situació
-El termini de la llicència del comptador d'obra és vàlid fins que finalitzin les obres o les prórrogues.
Comptador definitiu:
DNI del promotor
Cèdula d'habitabilitat o certificat final d'obra expedit per l'ajuntament
Butlletí­ d'indústria segellat per la conselleria
Fotocòpia de l'últim rebut de contribució (IBI)
Escriptura de propietat
Autorització del propietari, en cas que sigui un local comercial
Dades bancàries, per a domiciliar els rebuts trimestralment
Plànol de situació
-Si el titular de l'immoble és una comunitat de propietaris s'haurà  de presentar:
Llibre d'actes on consti la constitució de la comunitat (fotocòpia)
CIF (fotocòpia)
DNI de l'administrador (fotocòpia)

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis
Requisits

Ser titular de la propietat la connexió es demana

Taxes

Subministrament d'aigua
Forma de pagament: Domiciliació bancària

Taxa per connexió
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser titular de la propietat la connexió es demana

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Comptador instal·lat

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Aigua

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit