Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Nova inscripció, renovació o modificació en el registre d'entitats ciutadanes

Té per objecte que les associacions municipals i ciutadanes constin inscrites en el registre municipal, així com la renovació de la mateixa o possibles modificacions de dades.

Destinataris

Associacions

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El termini per a la resolució, en el cas de la renovació de la inscripció, serà de 3 mesos.
L'associació disposa del termini d'1 mes a comptar de la data de la inscripció per comunicar per escrit qualsevol modificació en les seves dades registrades.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general
CIF
Còpia dels estatuts de l'entitat adaptats a la Llei 1 / 2002 o normes de funcionament vigents
Membres i càrrecs de la Junta Directiva
Certificat del secretari especificant el nombre de socis inscrits en el moment de fer la sol licitud
Adreça social, adreça postal i telèfon de l'entitat
Memòria d'activitats (en cas d'associacions que no siguin de nova creació)

Òrgan competent per tramitar

Participació Ciutadana,gent gran i juventut

Requisits

Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1 / 2002

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1 / 2002

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a entitats ciutadanes o actualització de dades

Organisme responsable

Participació Ciutadana,gent gran i juventut

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Entitats

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit