Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Delimitació de la unitat d'execució a iniciativa privada

Demana una delimitació concreta de la unitat d'execució del planejament urbanístic per completar la trama urbana.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Hi ha diversos terminis legals: 3 mesos per a l'aprovació inicial i 6 mesos per a l'aprovació definitiva, amb possibilitat de subrogació davant el Consell.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Projecte tècnic visat pel col·legi professional
Documentació registral de la propietat dels terrenys
Relació de propietaris afectats per l'àmbit d'actuació
Acreditació de la representació, si s'escau.

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Requisits

Ser propietari dels terrenys

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari dels terrenys

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Unitat d'execució delimitada a iniciativa privada

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ple

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit