Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Petició de reparació d'elements en la via pública

Demanar als serveis municipals la reparació d'algun element de la via pública que resulti malmès o inutilitzat (clavegueres, semàfors, vorades i voreres, ...)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
Si el ciutadà ho troba necessari pot presentar un fotografia

Òrgan competent per tramitar

Registre

Formularis
Requisits

Ser interessat, segons els termes de l'art. 31 de la Llei 30/92

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser interessat, segons els termes de l'art. 31 de la Llei 30/92

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la petició

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Iniciatives, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit