Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Canvi de titularitat del permís d'instal lació d'activitats permanents

Tramitar el canvi de titularitat del permís d'instal lació d'una activitat permanent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-Instància sol.licitant el canvi de titularitat
-DNI de l'anterior i nou titular
-Si el sol·licitant és persona jurídica, adjuntar fotocópia de l'escriptura de constitució de la societat i acreditació de la representació.
-Escriptura de la propietat del local, contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponibilitat.
-Declaració jurada de l'anterior titular, en el que deixi constància que no s'han efectuat modificacions substancials en l'activitat.
- Document acreditatiu de pólissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, d'acord amb les quanties mínimes de la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre.
-Acta d'inspecció favorable emesa per OCA per als locals de pública concurrència indicats a la ITC-BT-28 del REBT. (Si escau)
-Superfície útil de l'activitat
-Justificant d'ingrés de la taxa Dipositaria Municipal.
-Fotocòpia del permí­s d'instal lació

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de titular

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit