Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Autorització d'instal·lació, obertura i funcionament d'activitats permanents innòcues

Obtenir l'autorització per la instal.lació d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com innòcues per la seva menor complexitat, i per això, la seva seguretat i control administratiu tindran un procediment més simple.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Fotocòpia DNI / CIF
Fotocòpia rebut IBI
Llicència d'obertura anterior
Escriptura de propietat o contracte de lloguer
Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat / Poder de representació

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Requisits

Titular de l'activitat

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Titular de l'activitat

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització d'instal lació i llicència d'obertura i funcionament

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Indústria

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit