Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Llicència d'instal lació, obertura i funcionament d'activitats temporals no convalidables

Obtenir el permís d'obertura i funcionament d'una activitat en recinte tancat, cobert oa l'aire lliure, que no tinguin caràcter fix en l'espai ni permanent en el temps.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpia DNI / CIF
Fotocòpia IAE
Escriptura de la propietat o contracte de lloguer
Escriptura de constitució de la societat, si és persona jurídica, degudament inscrita al registre mercantil, i dels poders del seu representant.
Autoliquidació de la taxa
Un exemplar del projecte tÚcnic redactat segons el títol III de l'annex II de la Llei 16/2006 de les Illes Balears, de 17 d'octubre, amb la conformitat de la propietat de l'activitat.
Declaració jurada o promesa de la persona titular que l'activitat descrita en el projecte no ha sofert cap modificació.
Plànol de la situació i emplaçament, a escala adequada, si escau amb l'acreditació municipal per la seva ubicació, si escau s'exigirà l'autorització de l'organisme competent quan s'ubiqui en domini públic.
Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil (disp. addicional 5 º apartat 1-c de la llei 16/2006)
Fiança (disp. addicional 5 º, apartat 2 de la llei)

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Requisits

Ser titular de l'activitat (qui pretengui desenvolupar-la)

Taxes

Taxa d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Ser titular de l'activitat (qui pretengui desenvolupar-la)

Termini màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'instal lació

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Comerç, Indústria

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit