Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat d'inexistència d'infracció urbanística

Determinar que l'immoble demanat no té incoat cap expedient per infracció urbanística.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Autoliquidació taxa
Referència cadastral (acreditada amb el darrer rebut de l'IBI o amb document cadastral)
Plànol de situació sobre la cartografia del pla general (plànol d'ordenació) amb indicació detallada de la direcció

Formularis
Requisits

-

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'inexistència d'infracció urbanística

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit