Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Declaració de ruïna

Té com a objecte declarar en ruïna total o parcial un edifici o immoble, ordenant l'Administració la demolició o l'execució de les obres pertinents de rehabilitació i sanejament, segons escaigui.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La declaració de ruïna es produeix, quan el cost de les obres i / o, altres actuacions necessàries per a reposar un edifici, supera el límit del deure legal de conservació, o bé quan en edificis expressament declarats fora d'ordenació, es requereixin obres de seguretat i estabilitat
La declaració de ruïna pot ser total o parcial.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Certificat expedit per tècnic competent que justifiqui: la causa de la sol licitud de ruïna, l'estat físic de l'immoble, que, en el moment de la petició, l'edificació reuneix bastants condicions de seguretat i habitabilitat que permetin als seus ocupants la seva permanència fins que es adopti l'acord que correspongui.

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Requisits

Ser propietari de l'immoble, inquilí o afectat per veïnatge

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble, inquilí o afectat per veïnatge

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració de ruïna

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit