Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Pagament de tributs municipals en període voluntari

Té per objecte fer efectiu els pagaments en concepte de tributs municipals de venciment periòdic i notificació col.lectiva en els termes establerts per l'Ajuntament, a càrrec de les persones incloses en els padrons fiscals corresponents (IVTM, IBI, Urbana, Rústica, IAE,Fems,Clavegueram)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Santa Margalida tramita la liquidació dels seus tributs municipals a través d'un conveni amb ATIB.
El pagament voluntari de tributs municipals es podrà efectuar:
-Presencialment, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit, a l'oficina de cobrament de Santa Margalida o en qualsevol altra oficina de l'ATIB.
-Mitjançant avís de pagament en qualsevol de les entitats col laboradores (Sa Nostra, Banca March, Caixa de Balears, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc 'La Caixa', La Caixa, Colonya, Caixa de Pollença i Caixa Rural de Balears.
-Mitjançant xec conformat i nominatiu a favor de l'ATIB.
-Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col laboradores

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Rebut de l'any anterior
DNI / Passaport

Òrgan competent per tramitar

Gestió Tributària

Taxes

Impost de béns i immobles (IBI)
Forma de pagament: Pagament a través de l'ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears)

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Gestió Tributària

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit