Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud de senyalització i control de l'ocupació de la via pública per activitats diverses (obres no)

Té per objecte obtenir un control de la Policia Local o una senyalització viària de l'ocupació de part de la via pública.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Aquesta sol.licitud només podrà presentar una vegada obtinguda la llicència d'ocupació de via pública. En cas que es necessiti senyalització viària per a l'ocupació de la via pública, l'interessat haurà d'abonar el cost de la senyalització, llevat que es tracti de casos d'ocupació de la via pública per raons socials, veïnals, de festes .. ., i en aquest cas, estarà exempt de la taxa

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica

Requisits

En cas de tractar-se d'una ocupació de la via pública per raó d'obres, ser el titular de la llicència (tant d'obres com d'ocupació de la via pública), en la resta de casos, cap

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas de tractar-se d'una ocupació de la via pública per raó d'obres, ser el titular de la llicència (tant d'obres com d'ocupació de la via pública), en la resta de casos, cap

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Senyalització i control de la via pública de la zona sol.licitada

Organisme responsable

Policia i governació

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Consum, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit