Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud canvi de titular de comptador

Demanar el canvi de titular d'un comptador d'aigua per un immoble unifamiliar, plurifamiliar, una obra o un local comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Un cop presentada la documentació demanada, serà revisada pel tècnic competent i posteriorment es notificarà al promotor la resolució del canvi de titularitat.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpia del document d'identitat del nou propietari: DNI, passaport, NIE, CIF empresa
Fotocòpia de l'últim rebut de contribució (IBI)
Fotocòpia de l'escriptura on consti el canvi de propietari de l'immoble
Dades bancàries per domiciliar el pagament trimestralment dels rebuts
-Si el titular de l'immoble és una comunitat de propietaris s'haurà de presentar:
Llibre d'actes on es descrigui la constitució de la comunitat (fotocòpia)
CIF (fotocòpia)
DNI de l'administrador (fotocòpia)
-Si el nou titular de l'immoble és una societat s'haurà de presentar:
Escriptura de constitució de la societat
Escriptura que descrigui el nomenament de l'administrador de la societat (fotocòpia)
CIF de l'empresa (fotocòpia)

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Requisits

Ser titular de la propietat o posseir autorització del propietari

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser titular de la propietat o posseir autorització del propietari

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de titularitat

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Aigua

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit