Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Llicència d'ocupació de la via pública per raó d'obres i/o esdeveniments

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Té per objecte obtenir permís de l'Administració per ocupar part de la via pública per situar contenidors i altres elements a causa de la realització d'obres o situar barreres i discs de senyalització a causa del tancament de carrers per realització d'esdeveniments (festes, sopars, ...)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Justificació del pagament de la taxa
Croquis acotat de planta de la zona a ocupar, que reflecteix l'alineació de les voreres i passos de vianants en cas que hi hagués

Òrgan competent per tramitar

Registre

Formularis
Requisits

Tinença prèvia de llicència d'obres

Taxes

Taxa per ocupació de via pública
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Tinença prèvia de llicència d'obres

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'ocupació de la via pública

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit