Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licituds d'activitats permanents menors

Obtenir el permís d'instal lació d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com a menors per la legislació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La documentació anteriorment indicada no eximeix el sol.licitant de qualsevol altre tipus de document o informació addicional necessària per a la tramitació de la llicència d'activitat

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpia DNI / CIF
Fotocòpia del rebut de l'IBI
Fotocòpia IAE
Escriptura de propietat o contracte de lloguer
Escriptura de constitució de la societat, si és persona jurídica degudament inscrita al Registre Mercantil i dels poders del seu representant.
Autoliquidació
Fitxa resum visada pel Col.legi Oficial corresponent, adjuntant plànols corresponents (aexo I, títol IV de la Llei 16/2006)
Aportar una fotografia exteriors i interiors del local
Acreditació que l'activitat disposa de les autoritzacions prèvies, si s'escau.

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Taxes

Taxa d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal lació

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Indústria

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit