Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Convocatòria de Plens

Té per objecte controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals, aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l'Ajuntament. És competent per a triar i distituir l'alcalde.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos. La seva composició s'ha d'ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament.
Hi ha tres tipus de sessions:
-Ordinadias: un cop al mes
-Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde oa proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l'Ajuntament.
-Urgents: per a situacions excepcionals determinats pel Ple.

Tràmits

Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria de Plens

Organisme responsable

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Organs de Govern

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit