Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud d'autorització per a l'exercici de venda ambulant o no sedentaria

Té per objecte presentar un sol.licitud per rebre una autorització i poder exercir legalment la venda de productes en mercats.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-Fotocopia DNI/NIF o NIE en vigor del peticionari.
-CIF de la societat, si n’és el cas.
-En cas de mercats periòdics, fotografia carnet (si és tracte de la primera sol•licitud) i cartró de l’any passat (si és renovació).
-Justificant de pagament de la taxa, d’acord amb el següent quadre de tarifes, establert a l’ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic (BOIB Núm. 137 de 28/12/2017).
-Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Santa Margalida o autorització a l’Ajuntament de Santa Margalida per tal de poder obtenir el certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.

Òrgan competent per tramitar

Àrea de Turisme, Comerç i Medi ambient

Formularis
Taxes

I. Parades, barraques, casetes de venda , indústries del carrer i altres activitats similars del mercat
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o industries del carrer. Per any i solar --- 280€

II.- Parades, barraques, casetes de venda, indústries del carrer, espectacles,atraccions i altres activitats similars durant les festes populars.
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles,indústries del carrer, atraccions i activitats similars. Per dia i solar.--- 30€
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles indústries del carrer, atraccions i activitats similars que ocupin més de 50m2. Per dia. --- 100€
Parades, barraques, casetes de venda, espectacles indústries del carrer, atraccions i activitats similars que ocupin més de 50m2. Per mes. --- 900€

III.- Parades, barraques, casetes de venda, indústries del carrer i altres activitats similars dels mercats artesanals
Parades, barraques, casetes de venda, indústries del carrer i activitats similars. Per mes i solar --- 140€

Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

-En el cas d’estrangers, no membres de la Comunitat Europea, que estic en possessió del permís de residència i de treball per compte propi, segons la legislació vigent.
-Que no em trob en cap dels casos d’incapacitat i incompatibilitat que determina l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
-Que estic donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE i estic al corrent en el pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempt, estic donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
-Que estic al corrent en el compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.
-Que tinc contractada una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 150.000,00.-€
-Que compleixo les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda ambulant o no sedentària.
-Que compleixo la resta de requisits legal i reglamentàriament establerts.
-Que estic i/o estaré, a partir de l’inici de la vigència de l’autorització, en possessió de la documentació que acredita tot l’anteriorment declarat.

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit