Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments de tributs en període voluntari o executiu

Té per objecte pagar deutes tributaris, es pot donar el cas que la situació econòmica financera d'una persona li impedeixi, de manera transitòria, pagar en els terminis legalment establerts. Per això, es pot demanar l'ajornament o fraccionament d'aquest pagament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

-L’acolliment a aquest sistema implica una bonificació del 5% sobre la quota líquida amb un màxim de 100.-€ (IBI)

- El pagament fraccionat s’entén concedit amb la presentació d’aquesta sol·licitud i es prorrogarà automàticament si l’interessat no hi renuncia de manera expressa sempre que no tengui deutes pendents de pagament en període executiu.

-El fet de no pagar qualsevol dels terminis determinarà que el pagament fraccionat quedi sense efecte i s’haurà de pagar el deute en el període general de pagament voluntari del tribut corresponent. Els pagaments que ja s’hagin efectuat, si s’escau, tindran la consideració d’ingressos a compte

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
Aval bancari (en cas de deutes superiors a 3000 euros)
Fotocòpia de la cartilla bancària
DNI / Passaport

Òrgan competent per tramitar

Gestió Tributària

Formularis
Requisits

Que el deute no sigui inferior a 3000 euros, que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Que el deute no sigui inferior a 3000 euros, que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ajornament o fraccionament del pagament

Organisme responsable

Gestió Tributària

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit