17 °C

Ajudes per la Borrasca "GLÒRIA"

06-Febrer-2020

Per indicació de la Delegació del Govern a les Illes Balears un trametem la informació que figura a continuació:

 

Durant els dies 19 a 21 de aquest mes, la Borrasca "GLÒRIA" ha creuat les Illes Balears deixant al seu pas un temporal de pluja, vent i fenòmens costaners,

que ha afectat diferents ajuntaments, podent-se haver originat danys de diferent consideració.

 

En aquest sentit, es recorda l'existència de les habituals ajudes per danys personals i materials, competència de l'Ministeri d'Interior, que es troben regulades pel Reial Decret 307/2005 de 18 de març i per l'Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener, que el desenvolupa i estableix el procediment per a la seva concessió, normativa que és d'aplicació immediata.

 

S'adjunta còpia dels diferents documents esmentats.

 

Les ajudes van dirigides a:

 

- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys personals.

 

- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus béns de primera necessitat.

 

- Corporacions locals, per fer front a les despeses d'emergència realitzats.

 

- Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.

 

- Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.

 

- Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.

 

Aquests ajuts poden ser sol·licitades pels afectats en aquesta Delegació de Govern mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d'un mes des que finalitza el fet causant. En aquest cas, el termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 21 de febrer.

 

Les sol·licituds presentades són instruïdes en les Delegacions d'el Govern, i correspon a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències (DGPCE), de el Ministeri de l'Interior, la resolució de les mateixes.

 

A la pàgina web de l'Ministeri de l'Interior i de la DGPCE es troba disponible una altra informació complementària, els models normalitzats de sol·licitud d'ajuda i l'enllaç a la seu electrònica de l'departament.

 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1202620/Subvenciones..._web_spa_126190126.pdf/34fd0aaf-dc8e-4014-8b73-19537ec534e0

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/normativa