29 °C

Convocatòria Ple Extraordinari Dimarts 15-10-19

14-Octubre-2019

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 15 d’octubre de 2019 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.
  2. Sorteig dels membres que han de formar les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals de dia 10 de novembre de 2019.