16 °C

CONVOCATORIA PLE ORDINARI 28-11-2019

25-Novembre-2019

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de novembre de 2019 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA. ORDRE DEL DIA

  1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de setembre de 2019.
  2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 15 d’octubre de 2019.
  3. Examen i aprovació proposta sobre modificació del règim de les sessions ordinàries de les comissions informatives, adoptat a la sessió del Ple de data 26/06/2019.
  4. Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. .

  1. Donar compte de les Resolucions de Batlia
  2. Informació de Batlia
  3. Precs i preguntes